Trafiksäkerhetspolicy

Årsskiftet 05/06 antog Hudik Taxi AB en trafiksäkerhetspolicy.

Hudiksvalls Taxi AB arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten ska höjas. Vi ska inte bara vara goda föredömen i trafiken, utan genom vårt trafiksäkerhetsarbete vill vi ta vårt bestämda ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål ska nås.

Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan är till fördel för alla dem som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet.

Vårt trafiksäkerhetsarbete består bland annat i att:

Samtliga medarbetare åtar sig att följa tillämpliga trafikregler som vår verksamhet berörs av.

Alla medarbetare utbildar och informerar sig när det gäller de trafiksäkerhetsfrågor som är centrala för taxinäringen, så att alla berörda engageras för att agera trafiksäkert i sitt arbete.

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt förbättringar inom områdena hastighetsanpassning bilbältesanvändning och alkohol- och drogfrihet i trafiken.

Denna policy är antagen av företagsledningen och kommuniceras till alla anställda.

Den hålls även tillgänglig för allmänheten.